شرایط تخفیف

٢ خريد از سايت: 10 هزار تومان تخفیف

جمع تخفيف برای ٢ خريد 10 هزار تومان

٣ خريد از سايت : 20 هزار تومان تخفیف

جمع تخفيف برای ٣ خريد 20 هزار تومان

۴ خريد از سايت: 30 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۴ خريد 45 هزار تومان

۵ خريد از سايت: 40 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۵ خريد 55 هزار تومان

۶ خريد از سايت: 50 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ۶ خريد 65 هزار تومان

٧ خريداز سايت: 60 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ٧ خريد 75 هزار تومان

٨ خريد از سايت: 70 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ٨ خريد 85 هزار تومان

٩ خريد از سايت: 80 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای ٩ خريد 95 هزار تومان

10 خريداز سايت: 90 هزار تومان تخفیف + 20 هزارتومن ارسال رايگان

جمع تخفيف برای 10 خربد 105 هزار تومان